Cele Stowarzyszenia


Zgodnie z postanowieniami statutu podstawowe działania Stowarzyszenia to:

  • Integracja środowisk: akademickiego, badawczo-projektowego i przemysłowego dla efektywnego wykorzystywania potencjału intelektualnego, projektowo-badawczego i aparaturowego na rzecz rozwoju przemysłu stalowego w Polsce.
  • Działalność informacyjna o znaczeniu przemysłu stalowego dla gospodarki kraju i pozycji tego sektora na świecie.
  • Organizacja szkoleń i warsztatów w zakresie najnowszych osiągnięć techniczno-technologicznych i ekonomiczno-organizacyjnych w przemyśle stalowym.
  • Wypracowanie mechanizmów skutecznego wprowadzania najnowszych osiągnięć nauki i techniki dla zwiększenia konkurencyjności przemysłu stalowego.
  • Podejmowanie inicjatyw w zakresie stałego doskonalenia programów kształcenia zapewniających absolwentom kompleksową wiedzę niezbędną do zaspokojenia oczekiwań nowoczesnego przemysłu stalowego.
  • Promowanie wyników badań naukowych związanych z problematyką hutnictwa żelaza i stali.